Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Svatý Jiří

oficiální stránky obce

Kontaktní údaje

Povinně zveřejněné informace podle § 5, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obec Svatý Jiří, Obecní úřad Svatý Jiří

 

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Najdete v rubrice "Zastupitelstvo".


 Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Obec Svatý Jiří, Svatý Jiří 44, 565 01 Choceň, IČ: 00279285 (dále jen "správce") poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:                Svatý Jiří 44, 565 01 Choceň

adresa datové schránky:       rwja5g2

e-mailová adresa                   ou.svatyjiri@email.cz

telefon:                                   +420465547129

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení:              Markéta Harapátová

e-mailová adresa:                  marketa.harapatova@email.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.


 

 

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Obecní úřad

Svatý Jiří

565 01 Choceň

 

Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost:
úterý 18:00 - 20:00 hodin

 

 

Telefonní čísla
465 547 129

724 192 905 (mobil)

ou.svatyjiri@email.cz

miloslavkubat@email.cz (starosta)

obecsvatyjiri@seznam.cz (účetní)

http://www.svaty-jiri.cz

Datová schránka:  rwja5g2

Profil zadavatele: http://svatyjiri.profilzadavatele.cz/

 

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení:

11920611/0100,       KB Ústí nad Orlicí

94-4210611/0710      ČNB Hradec Králové

 

IČO
Identifikační číslo organizace (IČO).

00279285

 

DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ).

Není.

 

ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

V rubrice Rozpočet


ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou, faxem a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek.

V budově obecního úřadu, do 30. kalendářních dnů od obdržení, v písemné formě

FORMULÁŘE
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Zpracovává se.

 

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

Stavby, opravy a rekonstrukce budov
Nájem bytu z majetku obce
Koupě bytu, domu nebo pozemku, pronájem pozemku či nebytového prostoru z majetku obce
Občanské průkazy
Cestovní doklady
Umístění dítěte do mateřské školy
Zápis ditěte do základní školy
Symboly obce a jejich používání
Zábavy, diskotéky, plesy a jiné veřejné produkce, tombola
Stánkový prodej
Živnostenské oprávnění (získání, změny, zrušení)
Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Ověření opisu nebo kopie listiny, ověření podpisu
Uzavření manželství
Máte doma psa?
Zásahy do komunikací (překopy)
Kam posílat dotazy

Zpracovává se.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.htm

Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku.

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací.

Za kopírování dokumentů:
Formát A4 černobílý jednostranně - 2,- Kč/stranu
Formát A4 černobílý oboustranně - 3,- Kč/stranu
Za každou započatou 1 hod práce 97,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999SB.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

 http://www.svaty-jiri.cz/zaverecny-ucet

 

SEZNAM ORGANIZACÍ
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny obcí..

 

 

Další údaje o obci Svatý Jiří z jiných zdrojů